13 lipca 2003
 


Getronics Global web site
Home


News
Building Futures

Knowledge


Pracujesz w bankowości, ubezpieczeniach czy innej firmie sektora finansowego. Musisz dotrzeć do nowych klientów i zadowolić dotychczasowych. Stosując najnowsze technologie chcesz obniżyć koszty swoich usług i podnieść ich jakość. Pragniesz aby Twoi klienci, niezależnie od tego czy są w pracy, domu lub podróży, mieli równy dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Ciebie na najwyższym profesjonalnym poziomie.

Globalfs™ to jedno z najbardziej nowoczesnych i efektywnych rozwiązań, idealne do prowadzenia profesjonalnych usług finansowych. Zintegrowane informacje i serwisy są dostępne dla klientów poprzez najnowsze kanały dystrybucji usług dzięki aplikacjom rozwiązania Globalfs™

30 tysięcy specjalistów Getronics w 130 krajach, unikalne doświadczenia zebrane w projektach dla największych instytucji finansowych świata, nasz entuzjazm i zaangażowanie są dla Ciebie i tutaj w Polsce.

Globalfs Application Project Framework

Systemy Informatyczne wielu Instytucji Finansowych były tworzone, zwłaszcza te które powstały w latach 60tych i 70tych, z myślą o rozwiązaniu bieżących problemów administracyjnych i księgowych, co preferowało inwestycje w rozwiązania centralne. Systemy te jednak nie są wystarczająco skalowalne i elastyczne, aby sprostać obecnym wymaganiom rynkowym, gdzie fuzje i przejęcia stwarzają silną presję do integracji źródeł informacji w całej Instytucji Finansowej. Możliwość adaptacji do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego, poprzez implementację niezbędnych innowacji technologicznych i zmniejszenie czasu wprowadzania (Time To Market) nowych produktów, jest jednym z najistotniejszych krytycznych czynników sukcesu.

Rosnąca rola Internetu w sektorze usług finansowych, wprowadzanie strategii stawiających klienta na centralnym miejscu, oraz dążenie do szybszego wdrażania bardziej elastycznych produktów, zmuszają Instytucje Finansowe do znacznych transformacji i zmiany podejścia do biznesu z charakterystycznego dla firmy produkcyjnej na typowe dla firmy handlowej.

W szczególności wymusza to zwiększenie nacisku na relacje pomiędzy Instytucją a jej klientami, poprawę zdolności do zwiększenia satysfakcji klienta i atrakcyjności produktów. Powoduje to także potrzebę dywersyfikacji oferty kierowanej na rynek poprzez różne,specjalizowane kanały dystrybucji, dla stworzenia klientowi możliwości wyboru najdogodniejszej formy korzystania z usług. Te zmiany muszą nastąpić “w locie”, bez powodowania zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu instytucji oraz, jako dodatkowy kluczowy czynnik, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli kosztów operacyjnych i zwiększenia wydajności.

Za podstawowe czynniki wywołujące konieczność radykalnych zmian w dynamice i roli pełnionej przez Instytucje Finansowe, można uznać:

Zwiększoną konkurencję wywodzącą się z bardziej otwartego i dążącego do globalizacji rynku;

Witalną konieczność poprawy zyskowności poprzez, między innymi drastyczne i trudne w realizacji ograniczanie kosztów.

Obecna sytuacja rynkowa zmusza Instytucje Finansowe, znajdujące się pod presją zmian ekonomicznych i technologicznych, do stawiania czoła wielu wyzwaniom wynikającym ze zmian następujących w systemie finansowym.

W celu zachowania konkurencyjności, pozyskania nowych i zatrzymania już posiadanych klientów, Instytucje Finansowe muszą mieć możliwość integracji obecnie obsługiwanych i nowych kanałów świadczenia swoich usług, w celu zapewnienia lepszego poziomu obsługi klientów, którzy w obecnych warunkach wymagają zapewnienia takiego samego poziomu obsługi niezależnie od kanału z którego korzystają.

Jako rozwiązanie umożliwiające realizację przedstawionych powyżej zadań,Getronics promuje swą ofertę Globalfs, bazującą na Windows Distributed Internet Architecture (DNA) firmy Microsoft.

Jest to innowacyjna architektura aplikacji bazująca na komponentach funkcjonalnych, pozwalająca na zunifikowaną i spójną obsługę różnych kanałów dystrybucji, jak: Oddziały, Bankowość Telefoniczna (Call–Center), Bankowość Elektroniczna, Phone Banking, Samoobsługa, itp. Oferta Globalfsumożliwia Instytucjom zapewnienie ich klientom kompletnego i zintegrowanego dostępu do usług i produktów, niezależnie od “medium” lub wykorzystywanego kanału dostępu.

Globalfs zapewnia wspólną architekturę, która pozwala na współdzielenie informacji o klientach, obejmującej zarówno serwisy aplikacyjne jak i dane umożliwiające implementację nowych produktów i usług o wysokiej wartości dodanej, z wykorzystaniem wielu kanałów dystrybucji. Jednym z podstawowych założeń tej architektury jest umożliwienie ewolucji kanałów dystrybucji w sposób skoordynowany, zintegrowany i jednorodny, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wymaganej elastyczności.

Core Systems Resource Manager(CSRM) pozwala na odseparowanie (“de-coupling”) istniejących systemów (dane i komunikacja) od aplikacji obsługujących kanały dystrybucji, pozwalając na stworzenie i zaimplementowanie nowych aplikacji bez modyfikowania obecnie używanych systemów.

Core Systems Resource Manager stanowi zorientowany obiektowo interfejs, który izoluje aplikację od szczegółów dotyczących architektury aplikacji centralnej oraz protokołów komunikacyjnych. CSRM zapewnia dostęp do danych lub aplikacji zlokalizowanych na dowolnym hoście za pomocą tego samego interfejsu, którego normalnie używa się przy dostępie do danych. Oznacza to że host jest widziany przez aplikację jak relacyjna baza danych.

Oferta Globalfs, obejmująca Core Systems Resource Manager (CSRM), pozwala na oddzielenie nowo tworzonych aplikacji obsługujących kanały dystrybucji od istniejących i funkcjonujących w Instytucji systemów (np. centralnego systemu bankowego). Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dużej elastyczności oraz łatwości implementacji wysoko spersonalizowanych rozwiązań. W szczególności, pozwala to na spełnienie wymagań wynikających ze specyfiki poszczególnych kanałów dystrybucji w zakresie interfejsu użytkownika i mediów.

Architektura Globalfs zapewnia dla wszystkich kanałów dystrybucji następujące właściwości:

 • Zaawansowane “middleware” zapewniające wysoką wydajność i skalowalność
 • Możliwość współpracy z istniejącymi systemami dla zabezpieczenia dokonanych inwestycji
 • Możliwość integracji rozwiązań innych dostawców
 • Pełna zgodność z Euro
 • Zapewnienie ścieżki migracji, umożliwiającej integrację obecnie wykorzystywanych rozwiązań z nowymi kanałami dystrybucji
 • Wykorzystanie możliwości efektywnej kosztowo platformy Microsoft w celu zapewnienia dostępu do wiodących technologii

Globalfs jako rozwiązanie ramowe (Application Framework) stanowi brakujące ogniwo pomiędzy architekturą Windows DNAfs Microsoftu i finalnymi aplikacjami dla rynku finansowego. W rzeczywistości na architekturę proponowaną przez Microsoft składa się szereg komponentów oraz produktów zapewniających efektywne wsparcie dla aplikacji. Niemniej jednak istnieje konieczność stworzenia tych aplikacji: w tej strategicznej fazie Globalfs, dzięki połączeniu podstawowych komponentów i elementów infrastruktury, pozwala na szybkie tworzenie aplikacji, zaspokajając potrzeby implementacji każdego z wymaganych kanałów dystrybucji.

AplikacjeGlobalfs umożliwiają obsługę wszystkich typów kanałów dystrybucyjnych:

 • Oddział;
 • Centrum Obsługi Telefonicznej;
 • Bankowość przez Telefon;
 • Bankowość Internetowa;
 • Kioski Multimedialne;
 • Bankomaty.

Architektura Globalfsgwarantuje możliwość rozwoju i ewolucji rozwiązań. Istnieje możliwość dodawania, modyfikacji i usuwania komponentów bez konieczności ponownego tworzenia lub modyfikowania całego rozwiązania. Ta elastyczność pozwala na bardzo szybkie wprowadzanie rozwiązań biznesowych, które mogą być w łatwy sposób poddawane kastomizacji w celu dostosowania do specyficznych potrzeb i wymagań, oraz integrowane z istniejącymi systemami. Dzięki temu zapewniona jest ochrona inwestycji w wykorzystywane technologie poniesionych przez Instytucje.

Podstawowe zalety prezentowanego modelu można podsumować następująco:

 • Modularność, składa się z wielu elementów zintegrowanych na bazie wspólnej platformy, które mogą być w łatwy sposób łączone na wyższych poziomach
 • Elastyczność, stwarza możliwość tworzenia bardziej lub mniej złożonych aplikacji, zwalniając programistę z troski o szczegóły implementacji poszczególnych serwisów
 • Możliwość dostosowania do wymagań funkcjonalnych Instytucji i wymagań stawianych przez istniejące systemy, poprzez integrację aplikacji i danych na drodze konfiguracji lub adaptacji ich komponentów
 • Użyteczność, zarówno z punktu widzenia programisty, ponieważ oferuje rozległy katalog komponentów, jak również użytkownika, pozwalając mu skoncentrować się na interfejsie klienta i zagadnieniach wydajności
 • Łatwość utrzymania, wykorzystanie obiektów i ich odseparowanie (‘de-coupling”) od bazowej infrastruktury i serwisów, co prowadzi do łatwiejszego zarządzania kodem
 • Wielokrotne wykorzystanie, uniwersalnych funkcji bisnesowych oraz komponentów podczas przyszłych implementacji, co pozwala na redukcję kosztów i nakładów na utrzymanie

Dokonując wyboru proponowanej architekturyGlobalfs Instytucja Finansowa może dokonać efektywnego przeglądu swojego modelu biznesowego pod kątem:

 • Poprawy obsługi klienta.
 • Zwiększenia ogólnej produktywności poprzez redukcję kosztów obsługi.
 • Koncentracji na swej podstawowej działalności
 • Implementacji nowych produktów w ograniczonych ramach czasowych

W celu uzyskania dodatkowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt z Arturem Kowalskim w naszym biurze w Warszawie.

Getronics Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 352 a,

02-819 Warszawa

tel. (+48 22) 335 03 00; fax. 335 03 01

e-mail: artur.kowalski@getronics.com